Projecten

Gebiedsgerichte werking Voeren

 

De Voerstreek is een sterke natuur- en landschapskern binnen de Euregio Maas-Rijn. Aan het typische landschap van de Voerstreek liggen bijzondere geomorfologische processen ten grondslag, die allesbepalend waren voor het uitgesproken reliëf. Op de meest steile valleiflanken domineren grote aaneengesloten boscomplexen. Op de flauwe hellingen vinden we een kleinschalig landbouwlandschap terug met veel graasweiden en kleine landschapselementen. De zes kerndorpen situeren zich meestal in het dal van de rivieren.

 

Eind 2017 ondertekenden talloze partners het charter ‘Samen sterk in de Voerstreek’, waarmee ze zich 

engageren om samen, via een grens- en sectoroverstijgende aanpak, de landschaps-, natuur- en erfgoedwaarden van de Voerstreek te versterken en de grondgebonden landbouw te ondersteunen. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren nam de rol van neutrale coördinator van het project op zich.

De projectgroep komt regelmatig samen om de lopende projecten en processen op elkaar af te stemmen. Het behoud van de beschermde cultuurhistorische landschappen van de Voer- en Gulpvallei vormt een belangrijk onderdeel van deze samenwerking.

 

Partners

 • Gemeentebestuur Voeren
 • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • Onroerend Erfgoed
 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Landbouw en Visserij
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • Provincie Limburg
 • Landelijk Vlaanderen
 • Intergemeentelijke erfgoeddienst Oost Haspengouw en Voeren (IOED Oost)
 • Boerenbond
 • Natuurpunt
 • Maasbekkensecretariaat

Contactpersoon 'Gebiedsgerichte werking Voeren'

Christel Cornelissen
coördinator gebiedsgerichte werking Voeren


christel.cornelissen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0472 78 46 00