Projecten

Hermeandering Golmeerzouwbeek

 

De Golmeerzouwbeek is een zijbeek van de Herk. Samen met diverse partners besloten we om het stroomgebied van de Goolmeerzouwbeek in natuurreservaat Meersbeemden aan te pakken. De beek is hier vroeger grotendeels verlegd, rechtgetrokken en uitgediept. Daardoor bevat de waterloop weinig structuur. De hoge dijken belemmeren bovendien het contact met de valleigraslanden.

 

Daarom voerden we in 2020 een hermeanderingsproject uit, waarbij we het kunstmatige systeem met haakse bochten vervingen door een natuurlijk bochtenpatroon en de loop weer verplaatsten naar de laagste zones van de vallei. Door de dijken te doorbreken, werd het contact met de omgeving hersteld.

 

In de afwaartse delen van de projectzone brachten we bovendien een flauw bochtenpatroon aan rond de huidige loop, haalden we de bedijking weg en schuinden de oevers af.

 

Deze werken zorgen voor meer structuur in de beek, met diepe en ondiepe stukken, meanders en verschillen in stroomsnelheid. In de flauwer hellende oeverzone krijgen water- en moerasplanten de kans om zich te vestigen. Zij trekken op hun beurt heel wat waterleven aan en verhogen het zelfzuiverend vermogen van de Golmeerzouwbeek.

 

De afvoer van oppervlaktewater wordt vertraagd, terwijl de ongewenste afvang van grondwater stopt. Dit heeft op termijn een positief effect op de aanliggende valleigraslanden, waar veel planten voorkomen die afhankelijk zijn van kwel- en grondwater.

 

Partners

  • Natuurpunt Borgloon
  • Stad Borgloon
  • Provincie Limburg, Dienst Waterlopen en Domeinen en Dienst Leefmilieu
  • Watering De Herk

Contactpersoon 'Hermeandering Golmeerzouwbeek'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 57 - 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)