Projecten

Interreg Habitat Euregio

 

Dertien partners uit de Euregio Maas-Rijn verenigden zich binnen een Europees project dat de ecologische verbinding tussen de grote natuurgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen en de Eifel wil versterken, met focus op soortenbescherming.

In Voeren, dat centraal tussen deze natuurkernen ligt, ligt het accent op water (amfibiebiotopen) en kleine landschapselementen (holle wegen en graften). RLHV was binnen dit project coördinator voor de regio Voeren en stond daarbij in voor de contacten tussen alle betrokkenen. We maakten ook een ecologisch beheerplan op voor holle wegen.

 

Concrete acties die werden uitgevoerd:

 • Agrobeheergroep (ABG) in de Voerstreek
  Via een Agrobeheergroep zetten boeren zich in om de natuur of landschappen te beheren. In de Voerstreek staan ze o.a. in voor het beheer van de talloze holle wegen die zo kenmerkend zijn voor de streek. Dankzij beheerovereenkomsten met de VLM is het voor de landbouwers mogelijk om een financiële tegemoetkoming te krijgen voor hun inzet.

 • Herstel amfibiebiotopen
  Door natuurlijke poelen en veedrinkbakken te herstellen, creëerden we bijkomende biotopen voor amfibieën zoals de vroedmeesterpad.

 • Beheer en behoud van graften
  Graften zijn typisch voor Voeren. Ze vormen een belangrijk leefgebied voor veel diersoorten, waaronder de das, grauwe klauwier en hazelmuis en voor typische planten (kalkflora). Een studie van het ANB resulteerde in een concreet actieplan voor een gepast beheer. RLHV stimuleerde private eigenaars om de graften te onderhouden en ijverde voor een specifieke beheerovereenkomst om dit bijzonder kleine landschapselement een toekomst te kunnen geven.

Partners

 • Dienst Landelijk Gebied (Nederland)
 • Natuurmonumenten
 • Provincie Limburg
 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Natuurpunt
 • Stichting Euregio Maas-Rijn

 Met financiële steun van

 

 • Interreg IV-A
 • Limburg Sterk Merk (LSM)

Contactpersoon 'Interreg Habitat Euregio'

Frederik Santermans
medewerker natuur, recreatie en speelnatuur


frederik.santermans@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0494 12 38 12