Projecten

Herstel leefgebied kamsalamander Wellen

Een kwart van de Vlaamse kamsalamanderpopulaties bevindt zich in Limburg. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren heeft al langer een werking rond de bescherming van dit amfibie. Hetzelfde geldt voor natuurvereniging ’t Bokje en de gemeente Wellen, die de kamsalamander adopteerde als koestersoort.

Binnen dit project voeren we inrichtingswerken uit om de leefgebieden in de brede vallei van de Herk te verbeteren, vooral op Wellens grondgebied. De kamsalamander komt er bijna uitsluitend buiten de natuurgebieden voor, op extensieve landbouwgronden en vlakbij woningen. Dit maakt de soort erg kwetsbaar. Kleine landschapselementen zoals hagen, struweel, graslanden, bosjes, knotwilgen, hoogstambomen en poelen zijn essentieel voor het behoud van de Wellense populaties.

Veel van de werken vinden plaats op privé-eigendom. De betrokken eigenaars staan zelf garant voor het gericht, duurzaam beheer na afronding van dit project. Hun inzet is onmisbaar voor dit project.

 

Concrete acties

Het herstellen van bestaande waterhabitats zoals poelen en vijvers. Het gaat vooral om het ruimen van slib en kruid.

Daarnaast leggen we bijkomende waterhabitats aan. Grond en slib verwerken we ter plaatse, rekening houdend met de natuurwaarden. Waar nodig verwijderen we overhangende begroeiing en geven we bomen of struiken een hakhoutbeheer. Zo verminderen we schaduw en bladval. 

Ook het landhabitat van de kamsalamander krijgt aandacht. Graslanden krijgen een achterstallig beheer. Snoeisel en takhout verwerken we tot takkenrillen. Door hagen en knotbomenrijen aan te planten, creëren we verbindingen binnen leefgebieden en maken we uitwisselingen met andere populaties mogelijk. We gebruiken hier zoals steeds inheems plantgoed.

 

De graafwerken vinden plaats in de nazomer en herfst, wanneer het grondwater op het laagste punt staat en de meeste dieren het water verlaten hebben. Aanleg en beheer van struiken en bomen gebeurt tijdens de winterperiode. Financiering komt van de provincie Limburg (Biodiversiteitsproject) en Agentschap voor Natuur en Bos (Soortenbeschermingsprogramma SBP). 

 

Partners

Natuurvereniging 't Bokje

Limburgs Landschap

Gemeente Wellen

Private eigenaars


Met financiële steun van:


        

Contactpersoon 'Herstel leefgebied kamsalamander Wellen'

Davy Huygen
medewerker natuur en landschap


davy.huygen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0484 77 31 46 (enkel in de namiddag)