Projecten

Proefplatform climate farming

PIBO-Campus legde, in samenwerking met Tiense Suiker, Beneo-Orafti en provincie Limburg, een proefplatform van 6 ha aan in Rutten bij Tongeren. Dit is opgedeeld in 5 percelen. Hier onderzoekt men, over meerdere jaren heen, de mogelijkheden van climate farming: klimaatbewuste landbouw, met aandacht voor akkerbiodiversiteit. Dit zijn de komende jaren belangrijke uitdagingen voor de landbouw.

 

Op het proefplatform gaan onderzoekers na welke maatregelen werken en hoe ze elkaar kunnen aanvullen. Het project focust onder meer op ongewervelden en welke invloed de aanleg van functionele agrobiodiversiteitsstroken rond de subpercelen op hen heeft. Experimenten met verschillende bloemenmengsels helpen om de invloed op ongewervelden na te gaan. De zaden van de bloemen en de insecten die deze stroken aantrekken, fungeren bovendien als voedsel voor akkervogels.

 

Daarnaast kijken de onderzoekers naar koolstofopbouw in de bodem, in het kader van de klimaatverandering en de gezondheid van de bodem en diversiteit qua bodemorganismen.

 

Een ander belangrijk punt zijn akkervogels, met focus op de veldleeuwerik en de geelgors, twee paraplusoorten die op de grond broeden. De huidige landbouwactiviteiten hebben een negatieve invloed op deze akkersoorten. Aangezien het proefplatform in Rutten binnen het beheergebied voor akkervogels ligt, kunnen landbouwers beheerovereenkomsten afsluiten om verlies aan oogst te compenseren als ze gericht maatregelen voor akkervogels nemen. In dit project onderzoeken we echter maatregelen die rekening houden met het verdienmodel van de landbouwer.

 

Voor de monitoring van ongewervelden, gebruiken de projectpartners een innovatieve insectenscanner, een belangrijke test om na te gaan of deze in de toekomst grootschaliger kan ingezet worden in de Vlaamse landbouwsector. De onderzoekers vergelijken de resultaten met die van klassieke onderzoeksmethoden als Malaisevallen en kleurkommen.

 

PIBO-Campus teelt al enkele jaren wintergranen op enkele eigen percelen en percelen van lokale landbouwers. Deze liggen vaak binnen het hamstergebied Widooie. Op deze percelen doen we binnen dit project verder onderzoek naar de arenstripper, die wordt gebruikt om de hamster te beschermen. Aangezien de arenstripper enkel het graan uit de aren oogst zonder het stro te maaien, heeft de hamster meer beschutting tegen predatoren op deze akkers. Ook voor akkervogels is dit gunstig. Dit project focust op het wegwerken van de knelpunten die maken dat de arenstripper momenteel nog niet breder ingezet wordt.

 

Via gerichte communicatie creëert het project een zo breed mogelijk draagvlak voor klimaatvriendelijke landbouw met aandacht voor agrobiodiversiteit.

 

Financiering komt van de Vlaamse overheid, via de projectoproep Landbouw-natuur. 


Partners:


        

Contactpersoon 'Proefplatform climate farming'

Inge Nevelsteen
coördinator hamster en educatie


inge.nevelsteen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 36 50 01 - 0485 02 64 72 (niet op di, do NM en vrij)